نظربان


اضافه شدن نوع سوال جور کردنی به نظربان


در سوال جور کردنی شما می‌توانید از پاسخگوی خو بخواهید گزینه‌هایی که ارتباط معنادار با یکدیگر دارند را انتخاب کند. تعداد دسته‌بندی‌ها و تعداد زیر مجموعه‌ها نامحدود است و در حالت آزمون نیز می‌توانید پاسخ صحیح را مشخص نموده و بارم بندی را بر اساس پاسخ صحیح، نادرست و بدون پاسخ تنظیم نمایید.

آخرین مطالب

آخرین اخبار